Tất cả những thông tin khách hàng và người dùng đều được lưu tại hệ thống của Việt Machine sẽ không có bất kỳ một bên thứ 3 nào được can thiệp và dữ liệu khách hàng.

Tất cả các thông tin khách hàng được sử dụng phục vụ cho cho việc hỗ trợ khách hàng, marketing và khảo sát để nhận phản hồi từ đó mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.