Chuyển giao toàn bộ các công nghệ đã được ứng dụng thành công với giá cả hợp lý