Hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước tìm nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề.