Liên kết với các trường, trung tâm lớn về mảng đào tạo

Liên kết với các công ty máy móc trong và ngoài nước để phân phối sản phẩm